I. BOOKS:

 • Aesthetic Energy of the City. Experiencing Urban Art And Space, eds. A. Gralińska-Toborek, W. Kazimierska-Jerzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2016. FRAGMENT


 • (współautorka/co-author - Agnieszka Gralińska-Toborek) Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011-2013/ Experience of Art in Urban Space. Urban Forms Gallery 2011-2013, trans. Marta Koniarek, Biblioteka/Fundacja Urban Forms, Łódź 2014 (Polish-English book). DOWNLOAD


 • „Strategia rewaloryzacji” we współczesnej refleksji nad sztuką. Piękno, eklektyzm, epigonizm, infantylizm, Universitas, Kraków 2008. ENGLISH SUMMARY


.
II. ARTICLES:
 • Aesthetic Energy of an Ordinary Place, in: Aesthetic Energy of the City. Experiencing Urban Art And Space, eds. A. Gralińska-Toborek, W. Kazimierska-Jerzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2016. DOWNLOAD
 • The Old Market in Lodz – A Place Without an Axiological Identity. Classic Aesthetic Qualities as a Transfiguration, „On the W@terfront” 2015, vol. 40, nr 3, Novembre 15th, ed. Universitat de Barcelona, pp. 7-39. DOWNLOAD
 • Recenzja ksiązki Bohdana Dziemidoka "Teoretyczne i praktyczne kłopoty z war-tościami i wartościowaniem. Szkice z aksjologii stosowanej", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, "Estetyka. Biuletyn 2015, nr 2(1), wyd. UJ/PTE,  s.54-57.
 • Kiedy performans jest performatywny? [w:] Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Libron, Kraków 2013.red. L. Bieszczad, Libron, Kraków 2013.
 • Ciało w twórczości Jerzego Beresia, 2013, [w:] Sensualność w kulturze polskiej [multimedialna internetowa encyklopedia tematyczna, więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/]. POBIERZ
 • Sztuka ciała (body art), 2013, [w:] Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej]. POBIERZ
 • Wzrok i widzenie według Zbigniewa Warpechowskiego, 2013, [w:] Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej]. POBIERZ
 • Gwałt na kulturze według Zbigniewa Warpechowskiego, 2013, [w:] Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej]. POBIERZ
 • Abstrakcja a cielesność, 2013, [w:] Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej]. POBIERZ
 • Ciało w tworczości Zbigniewa Warpechowskiego, 2013, [w:] Sensualność w kulturze polskiej [jak wyżej]. POBIERZ
 • Live, liveliness, liveness versus performativity i action art, "Art Inquiry" 2012, vol. XIV (XXIII), pp. 53-70. DOWNLOAD
 • HOMO NOT-SO-LUDENS - GRAĆ W WIRUS CZY GRAĆ WIRUSEM? Performatywne aspekty sztuki najnowszej (wokół "transgatunkowych" projektów Michała Brzezińskiego), "Dyskurs" 2012, nr 13/14, s. 312-325. DOWNLOAD
 • Obraz a idea. Estetyczno-antropologiczne paradoksy sztuki konceptualnej (implikacje ikonoklastyczne), "Sztuka i dokumentacja" 2012, nr 6, s. 55-62.DOWNLOAD
 • Settlement as a performative aspect of art and aesthetics (Zbigniew Warpechowski’s creative attitude), “Art Inquiry” 2011, vol. XIII (XXII), pp. 251-268.DOWNLOAD
 • Transmedialność jako poziom lektury, [w:] Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski, ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2010, s. 53-63.
 • Sztuka – estetyka – antropologia. Pokrewieństwa czy powinowactwa?, [w:] G. Sztabiński, Tautologie i powtórzenia [katalog wystawy], wyd. Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2010, s. 3-9.
 • Dwujęzyczność, polimedialność, intermedialność i transmedialność praktyk artystycznych ‑ alternatywnie wobec tezy o „jedności ikono-lingwistycznej” komiksu, [w:] Komiks a komiksologia. Ku rozpoznaniu i charakterystyce wzajemnych relacji między gatunkiem a jego teorią, red. K. Skrzypczyk, wyd. ŁDK Łódź 2010, s.50-54.
 • Współczesna odmiana estetyzmu jako zasadnicza perspektywa badawcza kampu, „Sztuka i Filozofia” 2010, nr 36, s. 59-68. ‘So camp!’ ‘So glam!’ Nowe style czy niezobowiązujące aluzje?, „Kultura Współczesna” 2010, nr 3, s. 190-202. ,
 • Ciała w sztuce współczesnej [w:] Granice sztuki globalnej. RZEMIOSŁO – DESIGN – SZTUKA, red. J. Teodorczyk, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica 2010.
 • Allergy of Philosophical Aesthetics to Sensuality and its Desensitization in View of Philosophical Anthropology, “Art Inquiry” 2010, vol. XII (XXI), pp.s.175-198.DOWNLOAD
 • Współczesna odmiana estetyzmu jako zasadnicza perspektywa badawcza kampu, „Sztuka i Filozofia” 2010, nr 36, s. 59-68. DOWNLOAD
 • ‘So camp!’ ‘So glam!’ Nowe style czy niezobowiązujące aluzje?, „Kultura Współczesna” 2010, nr 3, s. 190-202. DOWNLOAD
 • „Z tymi przedmiotami trzeba jakoś żyć” – rzeźba w refleksji i praktyce artystycznej Jerzego Beresia, „Rzeźba Polska” 2009, R. XIII, s. 209-213.
 • Daniel Buren a „sprawa polska”, „Artluk” 2009, nr 3(13), s.87-89.Camp and Glamour as Expressions of  Aesthetic, Moral, and Political Freedom, “Art Inquiry” 2009, vol. XI (XX), s.175-198. DOWNLOAD
 • Sztuka przestrzeni totalnej w ujęciu Keitha Haringa, [w:] Czas Przestrzeni, red. K. Wilkoszewska, wyd.
 • Universitas, Kraków 2008, s. 23-36.Rewaloryzacja pojęć i zjawisk jako strategia badawcza współczesnej estetyki, [w:] Wizje i Re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, wyd. Universitas,
 • Kraków 2007, s.105-118.
 • Masowa porażka sztuki antypublicznej, „Pogranicza” 2007, nr 2 (67), s.51-54.Pozorne czy autentyczne? Trwałe czy możliwe? Piękno sztuki współczesnej w koncepcjach Hansa G. Gadamera i Odo Marquarda, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 2006, nr 18, s.39-67.
 • Dla kogo filozofia ponowoczesnego miasta? – udział w formie pisemnej w dyskusji nad książką Ewy Rewers POST-‘POLIS’, „Przegląd Kulturoznawczy” 2006, nr 1, s.175-176.
 • Epigonizm jako problem teorii sztuki, „Przegląd Filozoficzny” 2006, nr 3(59), s.103-119.
 • Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, wyd. Universitas, Kraków 2004 [BOOK REVIEW], “Art Inquiry” 2005, vol. VII (XVI) Posthumanism or New Humanism: Man in Contemporary Art, pp. 266-270. DOWNLOAD
 • The Body of a Human, Transhuman and Posthuman in Modern Art in the Context of Naturalness and Artificiality with Reference to Gernot Bohme's Philosophy and Aesthetics of the Body, “Art Inquiry” 2005, vol. VII (XVI) Posthumanism or New Humanism: Man in Contemporary Art, pp. 69-84.
 • O pięknie, które zdarza się bardzo rzadko – „prorocze” słowo pociechy Artura C. Danto dla spragnionych piękna, „Principia” 2005, nr XLI-XLII, s.261-277.DOWNLOAD
 • Współczesne piękno – cios w głowę, czy tylko w oczy?, [w:] Piękno, czyli efekty malarskie [katalog wystawy], wyd. BWA, Bielsko-Biała 2004, strony nienumerowane.Estetyka feministyczna – estetyka zła?, „Zeszyty Naukowe WSHE” 2003, nr 3, Filozofia zła, red. tomu Ł. Zaorski-Sikora, s. 55-66.
 • Estetyka wojny i rewolucji” we współczesnej reklamie, [w:] Estetyka reklamy, red. M. Ostrowicki, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2002, s. 309-318.Estetyka transkulturowa [Transcultural Aesthetics], ed. Krystyna Wilkoszewska, Kraków 2004
 • Bohdan Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej [The Main Controversies of Conetemporary Aesthetics], PWN, Warszawa 2002 [BOOK REVIEW], “Art Inquiry. Recherches sur les arts”, vol. VI Re-Definition of the Artist, pp. 273-277. DOWNLOAD
 • O obrazie, o człowieku [recenzja książki], “Format” 2001, s. 29.Komiks a problem infantylizacji sztuki, [w:] Sztuka komiksu w perspektywie polskiej komiksologii. Antologia referatów interdyscyplinarnego sympozjum popularnonaukowego, red. K. Skrzypczyk, wyd. Łódzki Dom Kultury, Federacja Stowarzyszeń Kulturalnych Województwa Łódzkiego, Łódź 2001, s. 22-23.
 • „Jeffa Koonsa polemika z estetyką. (“Manifest anseksualizmu”), „Kultura Współczesna” 2000, nr 1-2 (23-24), s.138‑143.Artysta postmodernistyczny – demaskator pozornych diagnoz kiczu, [w:] Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku, red. L. Rożek, wyd. WSP w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 47‑52.
 • Ciało bez cielesności. Cielesność bez ciała, “Opcje” 2000, nr 5 (34), s. 45-49.Rafał Sobiczewski. Malarstwo [katalog wystawy], wyd. Galeria Manhattan, Łódź 2000, strony nienumerowane.
 • O trwałej symbiozie elementów kultury niskiej i wysokiej w sztuce współczesnej. Problem infantylizmu, [w:] Między kulturą „niską” a „wysoką” – zjawiska językowe, literackie, kulturowe, Materiały z Konferencji Naukowej Łódź, 28-29 marca 2000r., red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew, Łódź 2001, s.359-366.
 • Sztuka po upadku totalitaryzmu [recenzja książki], „Tygiel Kultury” 1999, nr 1-3 (37-39), s. 51-154.
 • Infantilization of art – A Cause for Optimism or for Concern?, “Art Inquiry. Recherches sur les arts”, vol. II, The Prospects of Art. in the New Century, Łódź 2000, wyd. ŁTN, pp.167-185.
 • The strategy of the «epigone of the avant-garde». (Jerzy Bereś’s creative attitude), “Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź” 1998, série: Recherches sur les arts, vol. IX The avant-garde: in decline or metammorphosing? The problems of modern art in central Europe, pp. 157-174.. Współczesna odmiana estetyzmu jako zasadnicza perspektywa badawcza kampu, „Sztuka i Filozofia” 2010, nr 36, s. 59-68. ‘So camp!’ ‘So glam!’ Nowe style czy niezobowiązujące aluzje?, „Kultura Współczesna” 2010, nr 3, s. 190-202. 


III. PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE, RECENZJE WYSTAW, ROZMOWY


 • Polowanie na widza, „Gazeta Wyborcza” 22 lutego 2000, dod. „Gazeta Łódzka”, s.5.
 • Ciało na wagę sztuki, „Pozytyw” 2002, nr 6.
 • Ciało post-ludzkie – przeciw zmysłom, „Pozytyw” 2002, nr 7.
 • Fotografia wobec sztuki performance, „Pozytyw” 2002, nr 11.
 • „Nieudane” portrety, „Pozytyw” 2002, nr 12.
 • Kariera pewnej linii. Burzliwe związki malarstwa z fotografią, „Pozytyw” 2002, nr 2.
 • Uwaga! Akt schodzi po schodach!, „Pozytyw” 2003, nr 3.
 • Kurt Schwitters (Muzeum Sztuki w Łodzi, 14.01-29.02.2004), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2004, nr 4(2).
 • Bridget Riley. Grafiki – retrospektywa 1962-2003 (Muzeum Sztuki w Łodzi, 25.01-27.03.2005), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2005, nr 6(2).
 • Ile jest uniwersytetu w akademii? [rozmowa z G. Sztabińskim], „Tygiel Kultury” 2007, nr 10-12, s. 55-60.
 • Grzegorz Sztabiński. Retrospekcja. Obrazy, rysunki, instalacje (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. 7.12.2006-14.01.2007), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2007, nr 10(2).
 • Recenzja „Antologii referatów 7. Sympozjum Komiksologicznego”, [w:] Komiks polski – mistrzowie i ich dzieła,
  red. K. Skrzypczyk, wyd. ŁDK, Łódź 2007, s.4-5.
 • Co da się ocalić z awangardy? [rozmowa z G. Sztabińskim], „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2008, nr 10(2).
 • Recenzja „Antologii referatów 8. Sympozjum Komiksologicznego”, [w:] Komiks jako zjawisko artystyczne, red.
  K. Skrzypczyk, wyd. ŁDK Łódź 2008, s.4-5.
 • Ilya i Emilia Kabakov, What We Shall See After Death?, (galeria Atlas Sztuki, Łódź, 26.09.2008
  - 16.11.2008) „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2009, nr 13(1).
 • Recenzja „Antologii referatów 9. Sympozjum Komiksologicznego”, [w:] Komiks a problem kiczu, red. K.
  Skrzypczyk, wyd. ŁDK Łódź 2009, s.4-7.
 • Studenckie Koło Naukowe Filozofów – Sekcja Estetyki (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2009, nr 14(2).
 • Spotkania z awangardą. Rozmowa z Michałem Brzezińskim (twórcą i teoretykiem sztuki wideo oraz animatorem życia artystycznego), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2011, nr 18(2), s. 18-20. 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW